NORDIX - Journeys & Experiences
Τα νέα μας
Τα νέα μας: Ταξίδια - Γενικοί όροι συμμετοχής

Ταξίδια - Γενικοί όροι συμμετοχής

Διαβάστε προσεχτικά τους κατωτέρω αναφερόμενους γενικούς όρους συμμετοχής στις οργανωμένες εκδρομές του Γραφείου μας, που συμφωνούν με την κοινοτική οδηγία 90/314. Η καθοιονδήποτε τρόπο δήλωση συμμετοχής σας σε οργανωμένη εκδρομή σημαίνει την ταυτόχρονη αποδοχή των κατωτέρω Γενικών όρων Συμμετοχής.

 1. Ευθύνες του Γραφείου- Για την διοργάνωση των ταξιδιών του, το γραφείο χρησιμοποιεί αεροπορικές και άλλες μεταφορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους φορείς στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. Το γραφείο δεν έχει δικά του αεροπλάνα, ξενοδοχεία ή γραφεία ταξιδιών για να θεωρείται υπεύθυνο για την σωστή ή μη λειτουργία τους. Ο ρόλος του είναι καθαρά μεσολαβητικός για την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες του, για αυτό και οι ευθύνες του εντοπίζονται μόνο σε περιπτώσεις παραλείψεων ή οργανωτικών αδυναμιών. Το Γραφείο δεν κάνει κατάχρηση των ελαφρυντικών που συνεπάγεται ο μεσολαβητικός του ρόλος και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών του. Δεν είναι, ωστόσο, ούτε δυνατό ούτε δίκαιο να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες που δεν είναι σε θέση να ελέγξει ή να προβλέψει, όπως:  Αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής. Οι προβλεπόμενες αεροπορικές Εταιρίες και ώρες αναχωρήσεων στις περιγραφές των εκδρομών έχουν βασιστεί στα προγραμματισμένα- δημοσιευμένα δρομολόγια που ίσχυαν κατά την έκδοση του προγράμματος.  • Ατυχήματα, ή ασθένειες, ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες (jet lag), υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ά ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητος,  • Οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, πραξικοπήματα, πολέμους, αεροπειρατείες, πυρκαγιές σεισμούς, πλημμύρες και οποιαδήποτε άλλη ανάγκη ή κατάσταση ανωτέρας βίας,  • Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων ή ταξιδιωτικών εγγράφων και οποιαδήποτε συνέπεια από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη.
 2. Ξενοδοχεία – Καταλύματα - Όλα τα χρησιμοποιούμενα από το Γραφείο καταλύματα έχουν τη νόμιμη και εν ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται για τις αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. Η επιλογή τους γίνεται με κριτήρια την θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα με την κατηγορία τους, όπως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε εκδρομής. Τα δωμάτια των περισσότερων ανά τον κόσμο ξενοδοχεία έχουν μελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κλίνες. Ως εκ τούτου, τα τρίκλινα είναι στην πραγματικότητα δίκλινα με μία επιπλέον κλίνη. Εξάλλου, τα δωμάτια είναι στην διάθεση των ενοίκων ως τις 12.00 την ημέρα αναχώρησης. Το Γραφείο βέβαια καταβάλλει κάνει προσπάθεια για να για να παρατείνει το όριο παραμονής ώστε να εξυπηρετηθούν οι εκδρομείς που αναχωρούν με βραδινή πτήση.
 3. Υποχρεώσεις Πελατών  -  Βασική υποχρέωση όσων συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια είναι η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του προγράμματος. Η έλλειψη συνέπειας εκτός των άλλων προβλημάτων που δημιουργεί δίνει το δικαίωμα στον οδηγό να αγνοήσει τον αδιάφορο πελάτη και στο γραφείο να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση για υπηρεσίες που δεν του δόθηκαν. Οι συμμετέχοντες στα οργανωμένα ταξίδια του γραφείου είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων κ.α.) καθώς και για την γνησιότητα των δηλώσεών τους στις ελληνικές και ξένες τελωνιακές και νομισματικές αρχές. Εξάλλου, ο πελάτης υποχρεούται να διαμαρτυρηθεί γραπτώς και εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την επιστροφή της εκδρομής για τυχόν παραλείψεις και πλημμελή εκτέλεση αυτής. Σε επιστολές παραπόνων που θα αποσταλούν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να μην απαντήσει.
 4. Ασφάλιση - Το Γραφείο έχει συνάψει ασφαλιστήριο Συμβόλαιο αστικής επαγγελματικής ευθύνης που καλύπτει τυχόν αξιώσεις πελατών οι οποίες προέρχονται από τη μη εκτέλεση η την πλημμελή εκτέλεση της εκδρομής καθώς επίσης καλύπτει και σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης και την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων καθώς και τον επαναπατρισμό των εκδρομέων. Αντίγραφο του ανωτέρω ασφαλιστηρίου Συμβολαίου παραδίδεται επισυναπτόμενο στην απόδειξη εξόφλησης. Εξάλλου, γι όλους τους συμμετέχοντες στις οργανωμένες εκδρομές του Γραφείου υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής επιπλέον ταξιδιωτικής ασφάλισης ζωής και προσωπικών ατυχημάτων. Δυνατότητα ταξιδιωτικής ασφάλισης με πλήρη κάλυψη από 20 Ευρώ/ 7 ημέρες.
 5. Κρατήσεις Θέσεων  -  Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης πρέπει να συνοδεύεται από προκαταβολή ίση με το 30% της τιμής της συμμετοχής για κάθε θέση εκτός αν διαφορετικά αναφέρεται στο εκάστοτε πρόγραμμα. Τηλεφωνικέ ή άλλου είδους κρατήσεις όπου δεν επικυρώνονται με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το Γραφείο να δεσμεύει θέσεις. Οι κρατήσεις γίνονται με την έκδοση του προγράμματος και μέσα στην καθορισμένη για κάθε ταξίδι προθεσμία εγγραφής, ωστόσο, δεν υποχρεώνει το Γραφείο να εξασφαλίσει θέση στον ενδιαφερόμενο αν στο μεταξύ έχουν εξαντληθεί οι προσφερόμενες θέσεις. Η εξόφληση του υπολοίπου γίνεται προκαταβολικά όχι αργότερα από 10 μέρες πριν την έναρξη του ταξιδιού. Στην διάρκεια του ταξιδιού υπολογίζονται και οι ημέρες αναχώρησης και άφιξης.
 6. Ακυρώσεις -  Για την εξασφάλιση ξενοδοχείων και άλλων απαραίτητων υπηρεσιών το Γραφείο προπληρώνει σημαντικά ποσά αρκετούς μήνες πριν την πραγματοποίηση των ταξιδιών που έχει προγραμματίσει και δεσμεύεται σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις αποζημίωσης σε περίπτωση ολικής ή μερικής ακύρωσης. Για αυτό και είναι με τη σειρά του υποχρεωμένο να παρακρατήσει ολόκληρη την προκαταβολή  ή να ζητήσει συμπληρωματική πληρωμή σε περίπτωση άκαιρης ακύρωσης. Θεωρείται άκυρη οποιαδήποτε ακύρωση γίνεται μέσα στις τελευταίες 15 μέρες που προηγούνται της έναρξης του ταξιδιού εκτός να αναφέρεται στην περιγραφή της εκδρομής. Εξάλλου, ο πελάτης που αδυνατεί να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι για το οποίο έχει ήδη πληρώσει προκαταβολή ή και εξόφληση, μπορεί να εκχωρεί την θέση του σε άλλο πρόσωπο που πληροί όλους τους απαιτούμενους όρους για το οργανωμένο ταξίδι αφού ενημερώσει το Γραφείο τουλάχιστον 5 εργάσιμες μέρες πριν την αναχώρηση, εκτός αν άλλως αναφέρεται στο συγκεκριμένο ταξίδι. Ο πελάτης που εκχωρεί και ο πελάτης που αποδέχεται τη συμμετοχή του στην εκδρομή ευθύνονται αλληλεγγύως έναντι του γραφείου για το οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού καθώς και για ενδεχομένως πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής.
 7. Αλλαγή ή ακύρωση Προγράμματος -  Ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή για όλες τις οργανωμένες εκδρομές σε προορισμούς εκτός Ευρώπης είναι 16 άτομα, εκτός και αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της συγκεκριμένης εκδρομής. Το Γραφείο έχει το Δικαίωμα να ακυρώνει οποιοδήποτε ταξίδι του αν η συμμετοχή κριθεί ανεπαρκής ή για άλλους λόγους που κατά την κρίση του δεν ευνοούν την πραγματοποίηση του. Το Γραφείο υποχρεούνται να ειδοποιήσει τους πελάτες για τη ματαίωση της εκδρομής μέχρι και 8 ημέρες πριν την έναρξη του ταξιδιού. Στην περίπτωση αυτή, οι υποχρεώσεις του Γραφείου περιορίζονται στην επιστροφή χρημάτων τα οποία έχει εισπράξει. Εξάλλου, το Γραφείο δεσμεύεται να τηρήσει το πρόγραμμα ως αυτό αναφέρεται στην περιγραφή εκάστου ταξιδιού. Το Γραφείο επίσης έχει το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στο  πρόγραμμα κατά το μέτρο που κρίνει σκόπιμο προκειμένου να ξεπεραστούν προβλήματα ή απρόβλεπτες δυσκολίες. Εφόσον οι μεταβολές που επήλθαν στο περιγραφόμενο πρόγραμμα έχουν κοινοποιηθεί με οποιονδήποτε εύληπτο τρόπο στον πελάτη, το Γραφείο δεν δεσμεύεται από την περιγραφή του προγράμματος στης εκδρομής. Οι αλλαγές αυτές είναι δυνατόν να γίνουν πριν αρχίσει το ταξίδι και αν είναι τόσο σημαντικές ώστε να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του να ακυρώσουν την κράτηση τους και να πάρουν πίσω τα χρήματα που πλήρωσαν χωρίς καμία άλλη αξίωση. Αν όμως οι αλλαγές κριθούν απαραίτητες κατά την εξέλιξη του ταξιδιού, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τις δεχτούν. Για τις αναχωρήσει Πάσχα- Χριστούγεννα ενδέχεται να γίνουν αλλαγές προγράμματος.
 8. Τιμές  -  Όλες οι αναγραφόμενες τιμές στον ένθετο τιμοκατάλογο υπολογίσθηκαν βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τους ακτοπλοϊκούς / αεροπορικούς ναύλους που ίσχυαν την περίοδο έκδοσης του προγράμματος. Οι τιμές είναι δυνατόν να αυξηθούν απροειδοποίητα σε περίπτωση αλλαγής των ναύλων, ανατιμήσεως ξένων συναλλαγματικών μονάδων ή οποιασδήποτε ανατροπής των αρχικών κοστολογικών δεδομένων. Η αλλαγή της τιμή μπορεί να γίνει μέχρι και 20 ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού και δεν αποτελεί δικαιολογία για ακύρωση συμμετοχής. Οι οργανωμένες εκδρομές του Γραφείου περιλαμβάνουν στο κόστος αυτών τα απαιτούμενα έξοδα για θεώρηση διαβατηρίων (visa), φόρους αεροδρομίων, τέλη παραμονής, λιμενικά τέλη, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της συγκεκριμένης εκδρομής. Γι τις τιμές της κάθε εκδρομής δείτε τον ένθετο τιμοκατάλογο.
 9. Διαβατήριο, Θεωρήσεις  και Υγειονομικές Διατυπώσεις - οι αναφερόμενες πληροφορίες αφορούν κατόχους ελληνικών διαβατηρίων μόνο.
 10. Παιδικές Εκπτώσεις -  Παιδιά 2-12 ετών πληρώνουν συνήθως μειωμένο αεροπορικό ή ακτοπλοϊκό εισιτήριο κατά 50% έως 30% ανάλογα του προορισμού και σε πολλές περιπτώσεις μειωμένο κόστος διαμονής αν μένουν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους. Κάτω των δύο χρόνων πληρώνουν μόνο το 10% του αεροπορικού ναύλου, αλλά δεν δικαιούνται θέση και γεύμα στο αεροπλάνο ούτε μεταφορά αποσκευών, ούτε γεύματα στην εκδρομή, ούτε παιδική κλίνη στα ξενοδοχεία. Σε πολλές περιπτώσεις το Γραφείο είναι σε θέση να μειώσει ακόμα περισσότερο τα έξοδα συμμετοχής για τα παιδιά σε συνεννόηση με τους γονείς τους.
 11. Αποσκευές  -  Άσχετα με το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή με πούλμαν) το Γραφείο αναλαμβάνει τη μεταφορά μιας βαλίτσας κανονικού μεγέθους και βάρους μέχρι 20 κιλά για κάθε πελάτη της, εκτός αν άλλως αναφέρεται. Εκτός από τις βασικές αποσκευές, οι συμμετέχοντες μπορούν να κρατούν στις μετακινήσεις τους και μια μικρή χειραποσκευή, οι διαστάσεις της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 50Χ40Χ25 εκατοστά (μήκος/ύψος/πλάτος, αντίστοιχα) και την μεταφορά υγρών σε συσκευασίες βάρους μέχρι 100 γραμμαρίων οποίες να μην υπερβαίνουν αθροιστικά το ένα (1) λίτρο σε διαφανή θήκη 20Χ20 εκατοστών (οι αναγραφόμενες διαστάσεις αφορούν τους γενικούς όρους αεροπλοΐας και όχι τους γενικούς όρους της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας).
 12. Ισχύς προγράμματος -  Τα προγράμματα ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στο κάθε ταξίδι. Τελική διαμόρφωση του ταξιδιού, υπηρεσίες και τιμές, θεωρούνται αυτές που αναφέρονται στη Σύμβαση Πώλησης (εξοφλητική Απόδειξη Πώλησης), την οποία υπογράφουν και συναποδέχονται τα δύο μέρη, Ταξιδιώτης και Εταιρεία. Τελικό πρόγραμμα ταξιδιού θεωρείται αυτό που οι ταξιδιώτες παραλαμβάνουν και αποδέχονται, με τα ταξιδιωτικά έγγραφα, λίγες μέρες πριν την αναχώρηση.
 13. Δηλώσεις Συμμετοχής -  Κάθε ταξίδι αυτού του προγράμματος έχει και μια συγκεκριμένη προθεσμία για δήλωση συμμετοχής. Η προθεσμία αυτή συνδέεται με αντίστοιχες χρονικές δεσμεύσεις Το Γραφείο προς τις αεροπορικές εταιρείες, τα ξενοδοχεία, προξενικές αρχές για θεωρήσεις διαβατηρίων και άλλους φορείς που χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση των υπηρεσιών που προβλέπει κάθε ταξίδι. Είναι λογικό οι φορείς αυτοί να ενδιαφέρονται για τις θέσεις, δωμάτια ή άλλες υπηρεσίες που έχουμε κρατήσει και ακόμα λογικότερο να ζημιωθούν εξαιτίας μιας άκαιρης ακύρωσης εκ μέρους μας αν κάποιο ταξίδι δεν πραγματοποιείται. Με τα δεδομένα αυτά, η προθεσμία συμμετοχής προσδιορίζει και τα χρονικά όρια στα οποία μπορούμε να ακυρώσουμε το αντίστοιχο ταξίδι χωρίς κάποια οικονομική επίπτωση σε βάρος μας. Ταυτόχρονα, δίνει συγκεκριμένη απάντηση στην κλασική ερώτηση «μέχρι πότε μπορώ να δηλώσω;» και αποτελεί αποφασιστικό ερέθισμα συμμετοχής για τους αναβλητικούς που διατρέχουν τον κίνδυνο να μη βρουν θέση αν αγνοήσουν την προθεσμία. Αλλά και για εμάς είναι θετική η προθεσμία συμμετοχής γιατί συντελεί στο έγκαιρο «κλείσιμο» των προβλεπόμενων θέσεων, εξασφαλίζοντας έτσι τον απαραίτητο χρόνο για καλύτερη οργανωτική προετοιμασία της κάθε αναχώρησης.
Discovering Greece, Incoming Tourism
κρουαζιέρες φιορδ βορειο σελας μεσογειος ευρωπη